نحوه استفاده از Ability

نحوه استفاده از Ability

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
7     اسفند

prepositions-of-time

آموزش گرامر انگلیسی : Prepositional Phrases

Prepositional Phrases

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
7     اسفند

Time clause

آموزش گرامر انگلیسی : Time clause

آموزش گرامر انگلیسی : Time clause

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
7     اسفند

Possessive Nouns

آموزش گرامر انگلیسی : Possessive Nouns

Possessive Nouns

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
7     اسفند

Possessive Adjectives

آموزش گرامر انگلیسی :Possessive Adjectives

Possessive Adjectives

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
7     اسفند

Common Errors with A /An

Common Errors with A /An

اشتباهات رایج در مکالمه زبان انگلیسی با A / An

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
7     اسفند

prepositions-of-time

آموزش گرامر انگلیسی : Prepositions Of Time

Prepositions Of Time

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
7     اسفند

There is There are

آموزش گرامر انگلیسی : There is There are

There is There are

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
7     اسفند

Stones throw

آموزش گرامر انگلیسی : Polite Request

Polite Request

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
16     بهمن