آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 4)

آموزش کاربرد حال ساده در گرامر زبان انگلیسی

آموزش کامل نکات مرتبط یه present simple (منفی کردن،سوالی کردن و...)

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
22     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 18)

ادامه ی معرفی اسامی غیر قابل شمارش و قابل شمارش و بیان نکات مربوط به آنها

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
9     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 1)

  • آموزش  نحوه ی استفاده از افعال to be در زبان انگلیسی

  • نکات آموزشی از جمله منفی و سوالی کردن افعال to be به همراه تمرین و مثال افعال to be درزبان انگلیسی

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
8     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 16)

با مشاهده ی این ویدیوی میتوانید با تمامی نکات مربوط به استفاده از صفات برتر در گرامر زبان انگلیسی آشنا شوید

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
8     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 20)

نحوه ی استفاده از many,much, too که همراه با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش  در گرامر زبان انگلیسی می آیند بطور کامل توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
8     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 17)

تمامی نکات مربوط به اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در این ویدیو آموزشی توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
8     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس15)

در این ویدیوی آموزشی تلاش شده تا تمامی نکات مربوط به  ضمایر تفضیلی comparative adjectives  بطور کامل توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
5     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 19)

آموزش کاربرد quantity words همراه با اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش بیان برای مقدار در زبان انگلیسی

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
3     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 3)

آموزش نکات استفاده از can,could,be able to در زبان انگلیسی

انواع مثال و تمرین در فیلم آموزشی گرامر زبان انگلیسی can,could,be able to
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
3     خرداد


 

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 5)

آموزش صفات و کاربرد آنها درگرامر زبان انگلیسی

نکات مربوط به استفاده از adjectives در جملات انگلیسی به طور کامل.


 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
3     خرداد