بعضي درها را ببند...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
23     اسفند

زندگى يعنى ...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
23     اسفند

بلوغ این نیست که...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
23     اسفند

To be all ears

سراپا گوش بودن

نویسنده admin | آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی
23     اسفند

wash dirty linen in public

سفره ی دل را جلوی بقیه باز کردن

نویسنده admin | آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی
23     اسفند

I'm in deep shit

گند زدم

نویسنده admin | آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی
23     اسفند

هر کاری که امروز می کنی...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
15     اسفند

I'm tight on cash

لنگ ِ پولم

نویسنده admin | آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی
12     اسفند

Pig-heaed

لجباز

نویسنده admin | آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی
12     اسفند