آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس15)

در این ویدیوی آموزشی تلاش شده تا تمامی نکات مربوط به  ضمایر تفضیلی comparative adjectives  بطور کامل توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
5     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 19)

آموزش کاربرد quantity words همراه با اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش بیان برای مقدار در زبان انگلیسی

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
3     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 3)

آموزش نکات استفاده از can,could,be able to در زبان انگلیسی

انواع مثال و تمرین در فیلم آموزشی گرامر زبان انگلیسی can,could,be able to
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
3     خرداد


 

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 5)

آموزش صفات و کاربرد آنها درگرامر زبان انگلیسی

نکات مربوط به استفاده از adjectives در جملات انگلیسی به طور کامل.


 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
3     خرداد

 

 

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 6)

آموزش قوانین استفاده از articles  در گرامر زبان انگلیسی با فیلم آموزشی

Articles (حروف تعیین معین یا نامعین )

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
25     اردیبهشت

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 13)

برای استفاده صحیح از حروف اضافه در گرامر زبان انگلیسی میتوانید این ویدیوی آموزشی را تماشا کنید.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
25     اردیبهشت

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 14)

برای آشنایی ببیشتر با نکات استفاده از افعال امری (imperatives) میتوانید از این ویدیوی آموزشی را تماشا کنید.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
25     اردیبهشت

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس12)

نحوه ی کاربرد there is , there are در گرامر زبان انگلیسی و همچنین بررسی تفاوت بین استفاده از it  و there

بررسی نکات  مربوط به منفی کردن و سوالی کردن   there is /there are

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
25     اردیبهشت

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 10)

آموزش کامل نکات مربوط به فعل حال استمراری (present continues)

 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     اردیبهشت

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 9)

در این ویدیوی آموزشی تلاش شده تا تمامی نکات مربوط به حال استمراری و همچنین استفاده از فعل آینده برای بیان قرارها ی آینده با دقت توضیح داده شود.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     اردیبهشت