آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 31)

آموززش کامل نکات مربوط به Tag Questions


 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
27     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 24)

در این ویدیو  با روشهای مختلف مقایسه کردن در گرامر زبان انگلیسی آشنا خواهید شد

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
24     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 25)

ضمایر مفعولی و نحوه ی استفاده از آنها در گرامر زبان انگلیسی در این ویدیوی آموزشی به طور کامل توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
24     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 30)

در این ویدیو آموزشی میتوانید تمامی نکات مرتبط با possessive pronouns یا همان ضمایر مالکیت آشنا خواهید شد.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 32)

آموزش کامل صفات به همراه حرف اضافه مخصوص به خودشان همراه با معنی و کاربرد
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 29)

آشنایی با روشهای giving advice در گرامر زبان انگلیسی

آشنایی با نکات گرامری had better,should,ought to

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 28)

آشنایی با قسمت جدید و مهمی از گرامر زبان انگلیسی (Future) که برای صحبت از آینده کاربرد فراوانی دارد.

در این ویدیو آموزشی شما با نکات گرامری و همچنین کاربرد فعل آینده کاملا آشنا خواهید شد.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس27)

یادگیری کامل نکات would like در گرامر زبان انگلیسی

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 26)

حال کامل

یکی از مهمترین بخش های گرامر زبان انگلیسی است که  در این ویدیوی آموزشی میتوانید با نکات مهم آن آشنا شوید.
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 23)

در این ویدیو روش دیگری جدا ازفعل آینده ساده برای صحبت درمورد آینده و کارهای برنامه زیزی شده یاد خواهیم گرفت.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد