فصل اول خودت رو ...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

آنقدر تلاش کنيد تا ...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

برای رسیدن به موفقیت...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

روز بدون خنده...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

Leave Someone High And Dry

Leave Someone High And Dry

دست کسی را تو پوست گردو گذاشتن

نویسنده admin | آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی
7     اسفند

To See Red

To See Red

خون جلو چشمامو گرفته

نویسنده admin | آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی
7     اسفند