من روشش رو یاد میگیرم ...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

همه میتونن شروع کنن...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

چقدر دلپذیر است وقتی...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

بگذار شکست علت...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

تو نمیتوانی بر کسی ...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

فردا خیلی دیر است...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

کسی که شکست میخورد...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

هر موقعیت جدیدی...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

همیشه کارهایی است که...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

امروز تکرار شدنی نیست ...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند