آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 6)

آموزش قوانین استفاده از articles  در گرامر زبان انگلیسی با فیلم آموزشی

Articles (حروف تعیین معین یا نامعین )

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
25     اردیبهشت

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 13)

برای استفاده صحیح از حروف اضافه در گرامر زبان انگلیسی میتوانید این ویدیوی آموزشی را تماشا کنید.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
25     اردیبهشت

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 14)

برای آشنایی ببیشتر با نکات استفاده از افعال امری (imperatives) میتوانید از این ویدیوی آموزشی را تماشا کنید.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
25     اردیبهشت

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس12)

نحوه ی کاربرد there is , there are در گرامر زبان انگلیسی و همچنین بررسی تفاوت بین استفاده از it  و there

بررسی نکات  مربوط به منفی کردن و سوالی کردن   there is /there are

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
25     اردیبهشت

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 10)

آموزش کامل نکات مربوط به فعل حال استمراری (present continues)

 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     اردیبهشت

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 9)

در این ویدیوی آموزشی تلاش شده تا تمامی نکات مربوط به حال استمراری و همچنین استفاده از فعل آینده برای بیان قرارها ی آینده با دقت توضیح داده شود.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     اردیبهشت

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 8)

در این  ویدیو نحوه ی استفاده از  play,go,do وبررسی قوانین آنها که همراه چه مواردی  در گرامر زبان انگلیسی به کار میروند به طور کامل توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     اردیبهشت

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 2)

  • آموزش کامل صفات ملکی و کاربرد آنها در زبان انگلیسی
  • بیان مثال ونحوه ی استفاده از  possessive adjectives  در زبان انگلیسی

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
19     اردیبهشت

آموزش گرامر زبان انگلیسی Adverb And Adjective

آموزش گرامر زبان انگلیسی : Adverb And Adjective

Adverb And Adjective

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
7     اسفند

Common Errors With Enjoy

Common Errors With Enjoy

اشتباهات رایج در کاربرد کلمه ی Enjoy

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
7     اسفند