هرچه بیخیال تر باشی...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

هیچ می دانی فرصتی که...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

پس از گذشتن از...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

یا راهی خواهم یافت...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

زندگی کوتاهه...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

بترس از اینکه ...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

اجازه نده آدم ها ...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند