ما به جادو نیاز نداریم...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

تمرکز کن...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

قانون 5 به 5

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

هیچوقت نا امید نشو...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

زندگی ادامه داره...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

آنچه هستم محصول...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند

اگه کسی نیست دستتو بگیره...

نویسنده admin | سخنان بزرگان
7     اسفند