جدول آموزشی


 چنانچه در سایت اِلـ مَپ عضو نیستید، باید در سایت ثبت نام کنید و سپس آزمون تعیین سطح دهید.

شروع کنید  سطح خود را میدانم ( آزمون تعیین سطح داده ام یا دانشجوی اِلـ مَپ هستم ).

کد دوره نام دوره تاریخ شروع زمان برگزاری شهریه
xxxx مهسا اسماعیل زاده 1397-2-8 01:00:00 50000
999-04 E4 مهسا اسماعیل زاده 2-1--761 یک ساعت 3000000
019-970218-14-01-01 E1 مرجان برکتی 1397-2-18 یک ساعت 2500000
999-970218-14-01-02 E2 مرجان برکتی 2-1--761 یک ساعت 2500000
999-970222-20-02-03 E3 مائده سالاروند 2-1--761 یک ساعت 3000000
999-97xxxx-20-02-05 PI1 مائده سالاروند 2-1--761 یک ساعت 3000000
999-97xxxx-20-02-06 PI2 مهسا اسماعیل زاده 2-1--761 یک ساعت 3000000
999-97xxxx-20-02-07 PI3 مهسا اسماعیل زاده 1397-2-29 یک ساعت 3000000
999-97xxxx-20-02-09 I1 مهسا اسماعیل زاده 2-1--761 یک ساعت 3600000
999-97xxxx-20-02-10 I2 مهسا اسماعیل زاده 1397-3-5 یک ساعت 3600000
999-97xxxx-20-02-11 I3 مهسا اسماعیل زاده 2-1--761 یک ساعت 3600000
999-97xxxx-20-02-08 PI4 مهسا اسماعیل زاده 2-1--761 یک ساعت 3000000
999-97xxxx-20-02-12 I4 مرجان برکتی 2-1--761 یک ساعت 3600000
1800-E1 E1 مرجان برکتی 2-1--761 200000
1800-E2 E2 مرجان برکتی 2-1--761 300000
1800-E3 E3 مرجان برکتی 2-1--761 300000
1800-E4 E4 مرجان برکتی 2-1--761 300000
1800-PI1 PI1 مرجان برکتی 2-1--761 350000
1800-PI2 PI2 مرجان برکتی 2-1--761 350000
1800-PI4 PI3 مرجان برکتی 2-1--761 350000
1800-I1 I1 مرجان برکتی 2-1--761 350000
100-976-19-02-07 PI3 - 1397-5-22 یک ساعت 700000
100-973-21-02-04 E4 - 1397-5-17 یک ساعت 600000
100-978-21-02-09 I1 - 1397-5-17 یک ساعت 800000
100-975-21-02-08 PI4 - 1397-5-17 یک ساعت 700000
100-974-21-02-06 PI2 - 1397-5-17 یک ساعت 700000
100-978-21-02-10 I2 - 1397-5-17 یک ساعت 800000
100-977-20-02-05 PI1 - 1397-5-17 یک ساعت 700000
100-976-20-02-07 PI3 - 1397-5-17 یک ساعت 700000
100-972-19-02-03 E3 - 1397-5-17 یک ساعت 600000
100-97A1-20-02-02 E2 - 1397-5-10 یک ساعت 500000
100-97A1-19-02-01 E1 - 1397-5-10 یک ساعت 400000