جدول آموزشی


 چنانچه در سایت اِلـ مَپ عضو نیستید، باید در سایت ثبت نام کنید و سپس آزمون تعیین سطح دهید.

شروع کنید  سطح خود را میدانم ( آزمون تعیین سطح داده ام یا دانشجوی اِلـ مَپ هستم ).

کد دوره نام دوره تاریخ شروع زمان برگزاری شهریه
999-97-20-02-09 I1 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 4243200
999-97-20-02-10 I2 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 4243200
999-97-20-02-11 I3 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 4243200
999-97-20-02-12 I4 - 2-1--761 یک ساعت 4243200
999-13 U1 - 2-1--761 یک ساعت و ربع 4875000
999-98-14 U2 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و ربع 4875000
999-98-15 U3 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و ربع 4875000
999-9816 U4 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و ربع 4875000
999-981-00 Kids-1 مهسا اسماعیل زاده 2-1--761 یک ساعت 3500000
999-00-2-18 A2 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و ربع 4875000
999-000-2-17 A1 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و ربع 4875000
999-00-21 A3 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و ربع 4875000
999-99-90-01 IELTS 1 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و نیم 18000000
999-99-90-001 IELTS 1 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و نیم 4500000
999-00-01-01 E1 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 3264000
999-00-01 E1 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 4243200
999-970218-14-01-02 E2 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 3264000
999-970218-14-00-02 E2 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 4243200
999-970222-20-02-03 E3 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 3264000
999-970222-20-00-03 E3 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 4243200
999-04 E4 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 3264000
999-00-04 E4 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 4243200
999-97-20-02-05 PI1 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 3264000
999-97-20-02-00-05 PI1 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 4243200
999-97-20-02-06 PI2 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 3264000
999-97-20-02-00-06 PI2 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 4243200
999-97-20-02-07 PI3 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 3264000
999-97-20-02-00-07 PI3 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 4243200
999-97-20-02-08 PI4 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 3264000
999-97-20-020-00-08 PI4 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 4243200
999-97-20-02-00-09 I1 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 3264000
999-97-20-0200-10 I2 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 3264000
999-97-20-02-00-11 I3 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 3264000
999-97-20-02-00-12 I4 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 3264000
999-00-13 U1 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و ربع 3900000
999-98-00-14 U2 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و ربع 3900000
999-98-00-15 U3 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و ربع 3900000
999-98-00-16 U4 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و ربع 3900000
999-000-2-00-17 A1 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و ربع 3900000
999-00-2-00-18 A2 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و ربع 3900000
999-00-00-21 A3 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و ربع 3900000
999-00-99-100 CAE آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و نیم 7200000
999-99-00-100 IELTS 1 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 10000000
100C-999-19-01-01 E1 آقا یا خانم ....... 1399-3-11 یک ساعت و نیم 1000000
100C-999-19-01-02 E2 آقا یا خانم ....... 1399-3-11 یک ساعت و نیم 1154000
100C-999-18-01-03 E3 آقا یا خانم ....... 1399-3-11 یک ساعت و نیم 1154000
100C-999-18-01-04 E4 آقا یا خانم ....... 1399-3-11 یک ساعت و نیم 1154000
100C-999-19-01-05 PI1 آقا یا خانم ....... 1399-3-11 یک ساعت و نیم 1154000
100C-999-19-01-06 PI2 آقا یا خانم ....... 1399-3-11 یک ساعت و نیم 1154000
100C-999-18-01-07 PI3 آقا یا خانم ....... 1399-3-11 یک ساعت و نیم 1154000
100C-999-18-01-08 PI4 آقا یا خانم ....... 1399-3-11 یک ساعت و نیم 1154000
100C-999-18-01-09 I1 آقا یا خانم ....... 1398-3-11 یک ساعت و نیم 1150000
100A-999-18H-02-01 E1 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت 1000000
100A-999-18H-02-02 E2 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و ربع 1430000
100A-999-21-02-03 E3 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و ربع 1430000
100A-999-20-02-04 E4 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و ربع 1430000
100A-999-20-02-05 PI1 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و ربع 1430000
100A-999-18H-02-06 PI2 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و ربع 1430000
100A-999-18H-02-07 PI3 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و ربع 1430000
100A-999-20-02-08 PI4 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و ربع 1430000
100A-999-20-02-09 I1 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و ربع 1430000
100A-999-18H-02-10 I2 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و ربع 1430000
100A-999-21-02-13 U1 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و نیم 1944000
100A-999-19-02-14 U2 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و نیم 1944000
100A-999-21-02-16 U4 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و نیم 1944000
100A-999-19-02-17 A1 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و نیم 1944000
100A-999-21-02-21 Pre-IELTS آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و نیم 3700000
999-99-00-21 Pre-IELTS آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 4000000
100A-999-21-02-11 I3 آقا یا خانم ....... 1399-3-19 یک ساعت و ربع 1430000