جدول آموزشی


 چنانچه در سایت اِلـ مَپ عضو نیستید، باید در سایت ثبت نام کنید و سپس آزمون تعیین سطح دهید.

شروع کنید  سطح خود را میدانم ( آزمون تعیین سطح داده ام یا دانشجوی اِلـ مَپ هستم ).

کد دوره نام دوره تاریخ شروع زمان برگزاری شهریه
999-04 E4 - 2-1--761 یک ساعت 3500000
999-984-01 E1 - 1398-6-1 یک ساعت 3500000
999-970218-14-01-02 E2 - 2-1--761 یک ساعت 3500000
999-970222-20-02-03 E3 - 2-1--761 یک ساعت 3500000
999-97xxxx-20-02-05 PI1 - 2-1--761 یک ساعت 3500000
999-97xxxx-20-02-06 PI2 - 2-1--761 یک ساعت 3500000
999-97xxxx-20-02-07 PI3 - 2-1--761 یک ساعت 3500000
999-97xxxx-20-02-09 I1 - 2-1--761 یک ساعت 4100000
999-97xxxx-20-02-10 I2 - 2-1--761 یک ساعت 4100000
999-97xxxx-20-02-11 I3 - 2-1--761 یک ساعت 4100000
999-97xxxx-20-02-08 PI4 - 2-1--761 یک ساعت 3500000
999-97xxxx-20-02-12 I4 - 2-1--761 یک ساعت 4100000
999-13 U1 - 2-1--761 یک ساعت و نیم 4500000
999-98-14 U2 - 2-1--761 یک ساعت و نیم 4500000
999-98-15 U3 مرجان برکتی 2-1--761 یک ساعت و نیم 4500000
999-9816 U4 مارال محمدیان 2-1--761 یک ساعت و نیم 4500000
999-981-00 Kids-1 مهسا اسماعیل زاده 2-1--761 یک ساعت 3500000
999-20-08 PI4 بهرام بخشایی 2-1--761 یک ساعت 1575000
100A-987-21-2-01 E1 مارال محمدیان 1398-8-25 یک ساعت 0
100A-987-19-2-02 E2 مرجان برکتی 1398-8-25 یک ساعت 900000
100A-987-20-2-03 E3 پروانه حاجی 1398-8-25 یک ساعت 900000
100A-987-20-2-04 E4 پروانه حاجی 1398-8-25 یک ساعت 900000
100A-987-21-2-05 PI1 مهسا اسماعیل زاده 1398-8-25 یک ساعت 970000
100A-987-21-2-06 PI2 مهسا اسماعیل زاده 1398-8-25 یک ساعت و نیم 970000
100A-987-21-2-07 PI3 مهسا اسماعیل زاده 1398-8-25 یک ساعت و نیم 970000
100A987-21h-2-11 I3 عاطفه اسماعیلی 1398-8-25 یک ساعت 1040000
100A-987-21-2-13 U1 مریم جعفری 1398-8-25 یک ساعت و نیم 1300000
100A-987-21-2-18 A2 مائده سالاروند 1398-8-25 یک ساعت و نیم 1620000
100A-987-20-2-16 U4 مارال محمدیان 1398-8-25 یک ساعت و نیم 1300000
100A-987-20-2-09 I1 مرجان برکتی 1398-8-25 یک ساعت 1040000
100A-9877-21-2-01 E1 مهسا اسماعیل زاده 1398-8-25 یک ساعت 500000