جدول آموزشی


 چنانچه در سایت اِلـ مَپ عضو نیستید، باید در سایت ثبت نام کنید و سپس آزمون تعیین سطح دهید.

شروع کنید  سطح خود را میدانم ( آزمون تعیین سطح داده ام یا دانشجوی اِلـ مَپ هستم ).

کد دوره نام دوره تاریخ شروع زمان برگزاری شهریه
999-04 E4 - 2-1--761 یک ساعت 4150000
999-984-01 E1 - 1398-6-1 یک ساعت 3500000
999-970218-14-01-02 E2 - 2-1--761 یک ساعت 4150000
999-970222-20-02-03 E3 - 2-1--761 یک ساعت 4150000
999-97xxxx-20-02-05 PI1 - 2-1--761 یک ساعت 4150000
999-97xxxx-20-02-06 PI2 - 2-1--761 یک ساعت 4150000
999-97xxxx-20-02-07 PI3 - 2-1--761 یک ساعت 4150000
999-97xxxx-20-02-09 I1 - 2-1--761 یک ساعت 4150000
999-97xxxx-20-02-10 I2 - 2-1--761 یک ساعت 4150000
999-97xxxx-20-02-11 I3 - 2-1--761 یک ساعت 4150000
999-97xxxx-20-02-08 PI4 - 2-1--761 یک ساعت 4150000
999-97xxxx-20-02-12 I4 - 2-1--761 یک ساعت 4150000
999-13 U1 - 2-1--761 یک ساعت و نیم 4860000
999-98-14 U2 - 2-1--761 یک ساعت و نیم 4860000
999-98-15 U3 مرجان برکتی 2-1--761 یک ساعت و نیم 4860000
999-9816 U4 مارال محمدیان 2-1--761 یک ساعت و نیم 4860000
999-981-00 Kids-1 مهسا اسماعیل زاده 2-1--761 یک ساعت 3500000
999-00-2-18 A2 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و نیم 4860000
999-000-2-17 A1 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت و نیم 4860000
999-200 A2 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 2100000
107B-988-19-2-01 E1 آقا یا خانم ....... 1398-11-5 یک ساعت 800000
107B-988-21-2-03 E3 آقا یا خانم ....... 1398-11-5 یک ساعت 1152000
107B-988-20-2-04 E4 آقا یا خانم ....... 1398-11-5 یک ساعت 1152000
107B-988-21-2-06 PI2 آقا یا خانم ....... 1398-11-5 یک ساعت 1152000
107B-988-20-2-08 PI4 آقا یا خانم ....... 1398-11-5 یک ساعت 1152000
107B-988-21-2-07 PI3 آقا یا خانم ....... 1398-11-5 یک ساعت 1152000
107B-988-21-2-02 E2 آقا یا خانم ....... 1398-11-5 یک ساعت 1152000
999-2-2 A2 آقا یا خانم ....... 2-1--761 یک ساعت 2800000