جدول آموزشی


 چنانچه در سایت اِلـ مَپ عضو نیستید، باید در سایت ثبت نام کنید و سپس آزمون تعیین سطح دهید.

شروع کنید  سطح خود را میدانم ( آزمون تعیین سطح داده ام یا دانشجوی اِلـ مَپ هستم ).

کد دوره نام دوره تاریخ شروع زمان برگزاری شهریه
xxxx مهسا اسماعیل زاده 1397-2-8 01:00:00 50000
999-04 E4 - 2-1--761 یک ساعت 3000000
019-970218-14-01-01 E1 - 1397-2-18 یک ساعت 2500000
999-970218-14-01-02 E2 - 2-1--761 یک ساعت 2500000
999-970222-20-02-03 E3 - 2-1--761 یک ساعت 3000000
999-97xxxx-20-02-05 PI1 - 2-1--761 یک ساعت 3000000
999-97xxxx-20-02-06 PI2 - 2-1--761 یک ساعت 3000000
999-97xxxx-20-02-07 PI3 - 1397-2-29 یک ساعت 3000000
999-97xxxx-20-02-09 I1 - 2-1--761 یک ساعت 3600000
999-97xxxx-20-02-10 I2 - 1397-3-5 یک ساعت 3600000
999-97xxxx-20-02-11 I3 - 2-1--761 یک ساعت 3600000
999-97xxxx-20-02-08 PI4 - 2-1--761 یک ساعت 3000000
999-97xxxx-20-02-12 I4 - 2-1--761 یک ساعت 3600000
999-13 U1 - 2-1--761 یک ساعت 3600000
99-9803-02 E2 آقا یا خانم ....... 2-1--761 1 3500000
100-983-19-02-01 E1 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت 800000
100-983-19-02-02 E2 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت 900000
100-983-19-02-03 E3 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت 900000
100-983-20-02-04 E4 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت 900000
100-983-20-02-05 PI1 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت 970000
100-983-21-02-06 PI2 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت 970000
100-983-20-02-07 PI3 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت 970000
100-983-21-02-08 PI4 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت 970000
100-983-21-02-09 I1 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت 1040000
100-983-21-02-10 I2 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت 1040000
100-983-21-02-11 I2 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت 1040000
100-983-19-02-12 I4 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت 1040000
100-983-20-02-13 U1 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت و نیم 1300000
100-983-20-02-14 U2 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت و نیم 1300000
100-983-21-02-15 U3 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت و نیم 1300000
100-983-21-02-11 I3 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت 1040000
100-983-20-02-14 U2 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت و نیم 1300000
100-983-21-02-15 U3 مهسا اسماعیل زاده 1398-4-29 یک ساعت و نیم 1300000