آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 48)

جملات شرطی نوع دوم

جملات شرطی نوع دوم  مربوط به زمان حال میباشند واشاره به اتفاقات غیر ممکن در گرامر زبان انگلیسی دارند.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
26     تیر

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 47)

آشنایی کامل با zero/first conditional  و کاربرد آنها در گرامر زبان انگلیسی  به طور کامل در این ویدیو آموزشی توضیح داده شده است.
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
24     تیر

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 46)

Quantifires

در گرامر زبان انگلیسی عباراتی مثل too/too much/too many  به شما این امکان را میدهند که بتوانید در باره ی تعداد و شدت صحبت کنید.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
21     تیر

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 44)

عبارات ربطی( relative clauses) از جمله who,which,that,where  به دو دسته معین و نامعین  تقسیم میشوند.

دراین ویدیو آموزشی گرامر مربوط به این بخش به طور کلی توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
20     تیر

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 45)

آشنایی با صفات

در این ویدیو آموزشی تلاش شده تا تفاوت صفاتی که به ED ختم میشوند را با صقاتی که به ING ختم میشوند را شرح کامل دهد.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
20     تیر

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 43)

در این ویدیو آموزشی  به تمامی نکات مرتبط به گذشته ی استمراری در گرامر زبان انگلیسی پرداخته شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
19     تیر

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 41)

How#

کاربرد how در گرامر زبان انگلیسی

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
17     تیر

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 42)

توضیحات کامل درباره ی قوانین و کاربرد  may,might در گرامر زبان انگلیسی 
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
17     تیر