آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 43)

در این ویدیو آموزشی  به تمامی نکات مرتبط به گذشته ی استمراری در گرامر زبان انگلیسی پرداخته شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
19     تیر