آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس22)

آشنایی با تمامی افعال بی قاعده در گرامر گذشته ی ساده
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
27     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 23)

در این ویدیو روش دیگری جدا ازفعل آینده ساده برای صحبت درمورد آینده و کارهای برنامه زیزی شده یاد خواهیم گرفت.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 21)

در این ویدیو آموزشی تلاش شده تا به  بررسی کامل نکات فعل گذشته ی ساده در گرامر زبان انگلیسی پرداخته شود.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 7)

در این ویدیو به بررسی کامل نکات ضمایر اشاره (that,this,those,these) پرداخته شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس11)

آموزش نکات استفاده از حال ساده و حال استمراری

نحوه ی استفاده از حال ساده و استمراری در گرامر زبان انگلیسی در این ویدیو آموزشی به طور کامل توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 4)

آموزش کاربرد حال ساده در گرامر زبان انگلیسی

آموزش کامل نکات مرتبط یه present simple (منفی کردن،سوالی کردن و...)

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
22     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 18)

ادامه ی معرفی اسامی غیر قابل شمارش و قابل شمارش و بیان نکات مربوط به آنها

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
9     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 1)

  • آموزش  نحوه ی استفاده از افعال to be در زبان انگلیسی

  • نکات آموزشی از جمله منفی و سوالی کردن افعال to be به همراه تمرین و مثال افعال to be درزبان انگلیسی

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
8     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 16)

با مشاهده ی این ویدیوی میتوانید با تمامی نکات مربوط به استفاده از صفات برتر در گرامر زبان انگلیسی آشنا شوید

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
8     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 20)

نحوه ی استفاده از many,much, too که همراه با اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش  در گرامر زبان انگلیسی می آیند بطور کامل توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
8     خرداد