آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس35)

#Would

به عنوان یک فعل کمکی در گرامر زبان انگلیسی برای صحبت در مورد گذشته مورد استفاده قرار میگیرد.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
29     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 34)

# آشنایی کامل با نحوه ی تشخیص time clause در جمله.

# آشنایی با نکات مربوط با قیودی که این time clause را تشکیل میدهند.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
29     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس22)

آشنایی با تمامی افعال بی قاعده در گرامر گذشته ی ساده
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
27     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 33)

بررسی بیان obligation و نکات مربوط به آن  و همچنین بررسی انواع حالتی که میتوان obligation را بیان نمود در این ویدیوی آموزشی
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
27     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 31)

آموززش کامل نکات مربوط به Tag Questions


 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
27     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 24)

در این ویدیو  با روشهای مختلف مقایسه کردن در گرامر زبان انگلیسی آشنا خواهید شد

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
24     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 25)

ضمایر مفعولی و نحوه ی استفاده از آنها در گرامر زبان انگلیسی در این ویدیوی آموزشی به طور کامل توضیح داده شده است.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
24     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 30)

در این ویدیو آموزشی میتوانید تمامی نکات مرتبط با possessive pronouns یا همان ضمایر مالکیت آشنا خواهید شد.

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 32)

آموزش کامل صفات به همراه حرف اضافه مخصوص به خودشان همراه با معنی و کاربرد
 

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد

آموزش گرامر زبان انگلیسی با فیلم(درس 29)

آشنایی با روشهای giving advice در گرامر زبان انگلیسی

آشنایی با نکات گرامری had better,should,ought to

نویسنده admin | گرامر زبان انگلیسی
23     خرداد